Obchodní podmínky

Registrací a užíváním internetového serveru DesignDOCK.cz  dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem portálu a registrovaným uživatelem.

Souhrn pravidel

DesignDOCK.cz je obchodní portál, který zprostředkovává prodej a nákup designových, rukodělných a uměleckých výrobků (zboží), komponentů, materiálu, pomůcek a nástrojů, strojů, zboží antikvariátní mezi prodávajícím a nakupujícím. DesignDock.cz je zprostředkovatelem obchodu (tzn., není přímý prodejce).

Registrace na DesignDOCK.cz je ZDARMA

Vytvoření uživatelského účtu je ZDARMA

Základní inzerce je ZDARMA

Nakupující neplatí DesignDock.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování prodeje, zboží platí předem na účet prodávajícího nebo dle platebních podmínek zvolených prodávajícím.

Prodávající se zavazuje uhradit (viz. níže) provozovateli Design DOCK  s.r.o. provizi za zprostředkování prodeje, která vstupuje v platnost potvrzením objednávky od nakupujícího a poplatky za nestandardní inzerci (inzerát zvýrazněný, inzertní kampaně atd…)

Pokud nakupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží) může prodejce zažádat o slevu z provizí v  následujícím měsíci nejdříve však 15 dnů od potvrzení objednávky na reklamace@designdock.cz. Souhrnná provize z prodeje a poplatky za inzerci se platí jednou měsíčně na základě výpisu v elektronické faktuře.

Design DOCK s.r.o., jako provozovatel serveru, neprodává vlastní zboží a není tedy odpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, dostupnost apod.) a není zodpovědný za proces nákup - prodej, reklamaci či za případné spory mezi nakupujícím a prodávajícím. DesignDOCK.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. DesignDOCK.cz identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.

DesignDOCK.cz se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, informací o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené zaměstnanci DesignDOCK.cz, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

Uživatelé DesignDock.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR a chovat se v zásadách dobrých mravů.

„Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.“

Uživatelé, kteří budou opakovaně narušovat přátelskou atmosféru portálu mohou být provozovatelem ve své činnosti omezeni či vyloučeni odstraněním účtu a následnou blokací IP adresy.

Právní doložka

Provozovatel DesignDOCK.cz  - Design DOCK s.r.o., Nad Zámečkem 50, 150 00 Praha 5, Česká republika

IČ: 24675377, DIČ: CZ24675377

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje uživateli používat server DesignDOCK.cz za účelem zprostředkování nákupu či prodeje designových, rukodělných výrobků a výrobků malosériových s vysokým autorským podílem, tvořených kreativními technikami a zboží (pomůcky, materiál) tomuto tématu příbuzné a potřebné k tvorbě výše jmenovaných výrobků. Zboží antikvariátního charakteru, uměleckých a autorských děl.

I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na DesignDOCK.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena či omezena registrace.

Uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru DesignDOCK.cz nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

II. Registrace

Podmínkou prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím DesignDOCK.cz je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou oSobítkou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou oSobítkou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen DesignDOCK.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či nakupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a naopak.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na DesignDOCK.cz.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity či manipulativní podpoře prodeje). Podmínkou je aktivní prodej na všech účtech. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či smazat účty uživatele v případě prodejní neaktivity, manipulativního chování a to i bez udání důvodu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné.

III. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny, zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zakázané zboží ze systému.

Provozovatel si také vyhrazuje právo v případě pochybností o legálnosti či původu zboží odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Nakupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že DesignDOCK.cz není prodejcem a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů DesignDOCK.cz. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Nakupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Nakupující bere na vědomí, že objednávka od více prodejců v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné.

Nakupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Nakupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Nakupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

V. PRODEJ ZBOŽÍ

Prodejci mohou na DesignDOCK.cz nabízet zboží níže definovaných charakterů.

Designové zboží - se rozumí zboží nové, trendové s autorskou identifikací, toto zboží může být tzv. přeprodávané. Jedná se  zj. o případy, kdy kreativní invence uživatele je použita v sériové výrobě a uživatel má možnost takové zboží sám prodávat.

Rukodělné zboží je zboží tvořené vlastnoručně (a osobně) s kreativní invencí. Toto zboží může obsahovat sériově vyráběné komponenty, ty však musí být komponovány s kreativní invencí.

Uměleckým zbožím se rozumí takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (například fotografie, počítačová grafika apod.)

Zboží umělecky renovované je použité zboží, které bylo umělecky renovováno kreativní invencí. Prodejce je povinen u tohoto druhu zboží na tuto skutečnost upozornit (pouze zařazení do kategorie pro renovované zboží není dostatečným upozorněním).

Tvořivým materiálem se rozumí zboží, které slouží ke kreativní činnosti a je tedy komponentem nebo pomůckou rukodělných prací. Mohou to být např. různé tvořivé komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, knihy a časopisy s kreativní tématikou apod. V případě, že je materiál již použitý (knihy, pomůcky) je prodejce povinen na tuto skutečnost upozornit.

Stroje, nástroje, pomůcky – s charakterem souvisejícím se zaměřením portálu, zpravidla jsou to předměty (zboží) pomocí nichž kupující bude schopen s největší pravděpodobností vytvářet umělecká, autorská díla.

Zboží antikvariátního či retro stylu, zboží s duchem dob minulých, které je výhradně nabízeno v kategorii Starobylé,vintage.

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji.

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

Titul, popis ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje prodejce (jméno, příjmení, tel, e-mail, www apod.). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy apod.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků, zvlášť se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru DesignDOCK.cz.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a věrně popisovat skutečnost (u fotografií doporučujeme používat také doplňkové fotografie). Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie na které nemá prodejce autorské právo apod.).

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (jako např. reprodukce licencovaných výtvarných děl apod.)

Je zakázáno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Kurzy a workshopy), předmětem obchodu je vždy zboží - fyzické předměty. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.).

Je zakázáno nabízet služby v jiné než plné ceně Kurzů a workshopů, tzn. nelze nabízet tyto služby formou zálohy a doplatku, ale pouze v souhrnné ceně služby.

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. potraviny bez dodržování hygienických norem daných zákonem, výrobky z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě apod.)

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost výrazně upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží.

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty DesignDOCK.cz  a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající od ní může ustoupit odmítnutím objednávky.

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek. Kupujícímu pak je povinen dodat jen ty položky objednávky, které potvrdil.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží v co nejkratším čase po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky DesignDOCK.cz o možnosti prodeje mimo DesignDOCK.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém DesignDOCK.cz (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

Provozovatel upozorňuje, že vložené zboží nebo jeho případně změny se mohou veřejně zobrazit s určitým časovým odstupem (vlivem uchovávání dočasných souborů na straně uživatelů nebo vlivem dočasných souborů na straně serveru).

VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ

Vystavení zboží na DesignDOCK.cz je pro prodávajícího zcela zdarma. DesignDOCK.cz však účtuje provizi z uskutečněného prodeje. Tato provize nabývá platnosti ve chvíli uhrazení kupní ceny kupujícím na účet prodávajícího. Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit na reklamace@designdock.cz.

O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je informován e-mailem a přehledem v účtu uživatele Přehled poplatků. Provozovatel vystavuje prodejci daňový doklad vždy k poslednímu dni v měsíci, při ukončení činnosti na DesignDOCK.cz ihned. (přehled je však viditelný v účtu uživatele).

Provize a poplatky jsou u provozovatele splatné do 10 dnů od oznámení a to bezhotovostním převodem na účet.

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky a nepovolit opětovnou registraci na serveru DesignDOCK.cz.

DesignDOCK.cz není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

Aktuální výše provize je 9% .

VII. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů v komentářích, diskusích a v dalších komunitních prvcích serveru.

Je zakázáno vkládat reklamní upozornění či hyperodkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na DesignDOCK.cz (ne však s odkazem mimo server DesignDOCK.cz).

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako spam. Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře apod.), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli, zaměstnancům a spolupracovníkům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou předání těchto informací protistraně ve chvíli uskutečnění kupní smlouvy.

Registrovaný uživatel akceptuje, že uskutečněním prodeje jsou osobní informace předány protistraně (pouze a jedině), tedy prodávajícímu či kupujícímu. Jedná se především o jméno, příjmení, adresu.

Provozovatel je oprávněn předat přiměřené množství osobních údajů také v případě reklamace či stížnosti na nedodání zboží.

X. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodejce práva k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru DesignDOCK.cz a to za účelem popularizace serveru DesignDOCK.cz. Souhlasí také s tím, aby server DesignDOCK.cz postoupil fotografie třetím osobám (například časopisům pro ženy, módním serverům apod.) ale pouze a jedině za účelem popularizace serveru DesignDOCK.cz

Každá takto použitá fotografie nebo soubor fotografií bude označen logem DesignDOCK.cz nebo označením www.DesignDOCK.cz a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na DesignDOCK.cz

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

Provozovatel prohlašuje, že se bude snažit prodejce o konkrétním použití jeho fotografií informovat předem. Uživatel se zavazuje projevit potřebnou součinnost – např. dodat elektronickou poštou podklady (fotografie, obrázky) v požadované kvalitě (rozlišení), bude-li provozovatelem požádán.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit tuto smlouvu (tedy vyloučit z účasti na DesignDOCK.cz) ty prodejce a nakupující, kteří nedodržují pravidla DesignDOCK.cz, případně nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením DesignDOCK.cz

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

 
(0 ks / 0 Kč)